CLP merking og hva det betyr

Hva er CLP
CLP er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Hvorfor CLP
Målet er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden. Dette skal gi bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene med stoffer og stoffblandinger vil bli enklere.

Hva de nye CLP symbolene erstatter
nye_faresymboler

Hva de nye CLP symbolene betyr

Akutt giftig

CLP akutt giftig Beskrivelse: Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

Etsende

CLP EtsendeBeskrivelse: Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

Kronisk helsefare

CLP Kronisk helsefareBeskrivelse: Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

Helsefare

CLP HelsefareBeskrivelse: Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Miljøfare

CLP MiljøfareKjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Eksplosjonsfarlig

CLP EksplosjonsfarligKjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

Brannfarlig

CLP BrannfarligKjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

Oksiderende

CLP OksiderendeKjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Gass under trykk

CLP Gass under trykkGass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Les mer om CLP hos:
Arbeidstilsynet
Miljødirektoratet

Var denne artikkelen hjelpsom?

Relaterte artikler