Hva er et Sikkerhetsdatablad?

Hva er et sikkerhetsdatablad?
Et sikkerhetsdatablad også kalt HMS-datablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak om det aktuelle kjemikaliet.

Hva inneholder et sikkerhetsdatablad?
Et godkjent sikkerhetsdatablad skal alltid ha 16 punkter. Dette er normalt sett de punktene som forekommer:

1. Produktidentifikasjon og ansvarlig firma
2. Fareidentifikasjon
3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
4. Førstehjelpstiltak
5. Brannslokkingstiltak
6. Tiltak ved utilsiktede utslipp
7. Håndtering og lagring
8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelsedatablad
9. Fysisk og kjemiske egenskaper
10. Stabilitet og reaktivitet
11. Toksikologiske opplysninger
12. Miljøopplysninger
13. Fjerning av kjemikalieavfall
14. Transportinformasjon
15. Opplysninger om lover og forskrifter
16. Andre opplysninger

De uthevet linjene 2, 4, 7 og 8 er ofte de viktigste for arbeidstakeren.

Merking av kjemikalier
Fra 1. juni 2015 gikk Norge inn i EU sitt REACH og CLP regelverk, da gikk vi også vekk fra den gamle merkeforskriften som vist på dette bilde:merkeforskriften

til fordel for CLP merking som du ser her: clp

Hvilke språk kan sikkerhetsdatabladet være på?
Det skal være på norsk, men du kan også ha andre språk tilgjengelig.

Hvem skal oppdatere sikkerhetsdatabladene?
Det er produsenten av kjemikaliet som oppdaterer databladene, mens leverandøren har plikt på å levere fra seg oppdatert datablad.

Hvilke myndigheter kan kontrollere bedriften?
Arbeidstilsynet kontrollerer arbeidsmiljø.
Miljødirektoratet kontrollerer  ytre miljø.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kontrollerer når det gjelder fare for brann og eksplosiver.
Petroleumstilsynet kontrollerer hovedsaklig sokkel/offshore og litt onshore.
Mattilsynet Kontrollerer når det kommer til plantevernmidler.

Var denne artikkelen hjelpsom?

Relaterte artikler