Hva er internkontrollforeskriften og hvordan utføre den

Hva er internkontrollforskriften?
Det er en forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten

Hva er målet med internkontrollforskriften?
Målet er at du skal kontinuerlig fremme forbedringer innen helse miljø og sikkerhet, slik at du heller driver med forebygging av potensielle farer enn alternativet. Den er også beregnet for når uhell skjer, og hvordan oppfølgingen skal være.

Hvem må forholde seg til den?
Forskriften gjelder for alle virksomheter som er berørt av disse lovene
– lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)
– sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 2010 nr. 45)
– produktkontrolloven (lov 11. juni 1976 nr. 79)
– arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62)
– forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)
– genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)
– strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36).
– brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20).

Denne forskrift gjelder ikke for
– Svalbard
– virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven § 1-3
– landanlegg i petroleumsvirksomheten som nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 6, med unntak av aktiviteter som faller inn under sivilbeskyttelsesloven § 23.

Plikten til internkontroll
Den som er ansvarlig i bedriften har en plikt til å sørge for at internkontrollen blir utført i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter.

Lover og regelverk
Det er viktig å skaffe seg en oversikt over lover og regelverk som er gjeldene for bedriften.
Er du usikker på hvilke regelverk du må forholde deg til, kan du kontakte tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsyneteller benytte deg av regelhjelp.no

Planlegge
Før du starter bør du tenke på hvem du ønsker å ha med på dette. Leder/HMS-ansvarlig og verneombud er en selvfølge. Skal du også ha med tillitsvalgt eller arbeidstakere? Hvem har ansvar for hva?

Ta et formøte før kontrollen for å gå igjennom punktene slik at alle vet hva man skal se etter, og kan forutse områder der man bør være ekstra observant på. Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er alfa omega.

Lage en internkontroll mal
Det er ikke nødvendig å gjøre det mer avansert enn å fyre opp Excel dokumentet og lage 4 kolonner, som vist på bilde under.

Forslag til hvordan skjemaet kan lages

Første kolonne: Område
Her skriver du inn hva som skal bli kontrollert. Verneutstyr, førstehjelputstyr, kjemikalier eller hva du måtte ønske.

Andre kolonne: Ok
Her skal du bare sette et kryss hvis alt er greit.

Tredje kolonne: Må forbedres
Her setter du kryss hvis du finner ting som bør forbedres.

Fjerde kolonne: Kommentar / Beskrivelse
Skriv ned hva som er problemet

Sette mål
Bedriften er pålagt til å sette seg HMS-handlingsplan/mål for så gjøre det synlig for arbeidstakerne.

Dokumentasjoner
Alt HMS arbeid skal dokumenteres og det skal sørges for at rutiner for oppbevaring av dokumentasjonen er på plass, slik at det kan lett gjøres tilgjengelig ved etterspørsel.

Kontrollen er utført hva nå?
Nå har du informasjonen som er nødvendig for å kunne planlegge og prioritere HMS tiltak. Ta med de representantene du ser som nødvendig til dette arbeidet, verneombudet skal uansett delta. HMS planen som blir produsert skal dokumenteres skriftlig og gjøres kjent for alle som blir berørt

Hvordan lage en handlingsplan
Dette er en metode som kan brukes: 3 kolonner som beskriver hva som skal bli gjort, hvem det skal bli gjort av og tidsfristen.

Oppfølgning av handlingsplanen
Få HMS handlingsplanen inn i de ukentlige rutiner for å sjekke fremgangen, eller se om det er noe som stopper fremdriften av avviket.

Ferdig hva nå?
Er det mer enn 6 måneder siden sist kontroll, så starter man en ny kartlegging. HMS skal kontinuerlig arbeides med, du blir aldri ferdig.

Lenker:
Internkontrollforskriften på lovdata.no kan du lese her
Arbeidstilsynet sin faktaside om internkontroll kan du lese her